Het strafrecht staat voor het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welke gedragingen strafbaar zijn, welke straffen er op die gedragingen staan (het materiële strafrecht), en op welke manier die bestraffing gerealiseerd kan worden (het strafprocesrecht). Indien u slachtoffer of verdachte bent van een misdrijf kan u op onze bijstand rekenen.

Er zijn diverse situaties waarin u kunt belanden:

 • U wordt uitgenodigd voor een verhoor bij de politie
 • U wordt verdacht van een misdrijf en onder aanhoudingsmandaat geplaatst
 • U wordt gedagvaard voor de correctionele rechtbank
 • U wordt geconfronteerd met een veroordeling en wenst in beroep te gaan
 • U hebt een definitieve straf gekregen en wil weten wat de volgende stappen zijn
 • U wenst vergoeding voor het feit dat u onterecht in de gevangenis hebt gezeten
 • U werd slachtoffer van een misdrijf en wenst een schadevergoeding te bekomen
 • U kreeg een schadevergoeding toegekend, maar de dader blijkt onvermogend te zijn

In elk van deze gevallen kan ons kantoor uw belangen behartigen.

U bent verdachte

 • Bijstand bij verhoren
 • Aangehouden
 • Gedagvaard
 • Hof van Beroep
 • Hof van Cassatie
 • Strafuitvoeringsrechtbank
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens

U bent slachtoffer

 • Aangifte bij de politie
 • Burgerlijke partijstelling
 • Invordering van schadevergoedingen
 • Slachtofferfonds
 • Rechtsbijstandverzekering

U bent verdachte:

Als verdachte kunt u bij ons op bijstand rekenen van bij het eerste politieverhoor tot de definitieve afronding van uw dossier.

Bijstand bij verhoren (Salduz)

Op 1 januari 2012 trad de wet Consultatie- en bijstandsrecht – of Salduzwet – van 13 augustus 2011 in werking. Deze wet geeft verdachten die van hun vrijheid werden beroofd het recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat voorafgaand aan het eerste politieverhoor, of bijstand van de advocaat bij het politieverhoor en verhoor bij de onderzoeksrechter.

Met deze wet bracht België het strafprocesrecht in overeenstemming met het zogenaamde ‘Salduz-arrest’ van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (dd. 27 november 2008).

De nieuwe Salduzwet van 21 november 2016 breidde het consultatie- en bijstandsrecht van verdachten bij het verhoor verder uit. Voortaan hebben alle verdachten, ook als ze niet van hun vrijheid werden beroofd, het recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat voor verhoor, en het recht op bijstand van een advocaat, niet alleen bij het eerste verhoor, maar bij alle verhoren.

 • U wordt niet van uw vrijheid beroofd:

Als u een schriftelijke uitnodiging voor verhoor ontving en u niet van uw vrijheid wordt berooft, dan wordt u verondersteld om voor uw verhoor zelf een advocaat te raadplegen voor een overleg. Indien u ook tijdens uw verhoor wil worden bijgestaan door een advocaat dient u hiervoor zelf voor het verhoor de nodige acties te ondernemen. Indien u bijstand wenst van één van onze strafrechtadvocaten kan u ten allen tijde contact opnemen met ons kantoor.

 • U wordt van uw vrijheid beroofd:

Indien u van uw vrijheid beroofd wordt zal de politie u voor het verhoor vragen of u bijstand wenst van een advocaat. In dat geval kunt u bijstand vragen van een advocaat naar keuze of beroep doen op een advocaat van de permanentiedienst.

Wanneer de opgeroepen advocaat ter plaatse komt krijgt u eerst de kans om gedurende maximum een halfuur in vertrouwen met uw advocaat te overleggen. Tijdens dit overleg kunt u al uw vragen en bekommernissen uiten. Zo kunt u de advocaat vragen of hij/zij adviseert om medewerking te verlenen en een verklaring af te leggen, of het misschien beter is om voorlopig een beroep te doen op uw zwijgrecht. U kunt immers niet verplicht worden om een verklaring af te leggen, noch om uzelf te beschuldigen.
Tijdens het verhoor zal de advocaat aanwezig blijven, en kan het verhoor nog éénmaal onderbroken worden voor een bijkomend overleg van maximaal 15 minuten.

U bent natuurlijk in geen geval verplicht om beroep te doen op een advocaat. Meerderjarige verdachten kunnen ervoor kiezen om afstand te doen van het consultatierecht en het recht op bijstand tijdens het verhoor.

De aanwezigheid van een advocaat kan in vele gevallen wel raadzaam zijn, aangezien de nieuwe Salduzwet een actieve rol voor de advocaat tijdens het verhoor voorziet.
De advocaat kan de vragen niet in plaats van de verdachte beantwoorden, maar kan wel opmerkingen formuleren over het onderzoek en verhoor, verduidelijking vragen over de gestelde vragen, of vragen dat bepaalde opsporingshandelingen worden verricht of dat bepaalde personen worden verhoord. Daarnaast zal de advocaat ook toezien op de kennisgeving van de rechten van verdediging en de regelmatigheid van het verhoor, de manier waarop de verdachte wordt behandeld, de eerbiediging van het recht om zichzelf niet te beschuldigen, en de keuzevrijheid om een verklaring af te leggen of te zwijgen.

Ons team van gespecialiseerde strafrechtadvocaten staat 24/7 paraat. Wenst u op ons beroep te doen voor bijstand bij uw verhoor, dan kunt u dit voor uw verhoor melden aan de politie. Zij zullen ons vervolgens contacteren. We werken 24/7 mee aan de Salduz-permanentiedienst.

Aangehouden

Indien u verdacht wordt van een misdrijf en er een gerechtelijk onderzoek wordt opgestart, heeft de onderzoeksrechter de mogelijkheid om u onder aanhoudingsmandaat te plaatsen en u voor het verdere verloop van het onderzoek naar de gevangenis te sturen. Ook in deze fase van uw strafzaak staat ons team voor u ter beschikking.

Wij zorgen ervoor dat u steeds op de hoogte blijft van het verloop van uw dossier. Op regelmatige basis gaan we het dossier op de rechtbank inkijken en met u in de gevangenis komen bespreken. Geen gevangenis is voor ons te ver. Al jarenlang staat ons kantoor ter beschikking van cliënten in gevangenissen over heel België.

Bovendien nemen wij ook uw vertegenwoordiging en verdediging voor de Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling voor onze rekening. Zij dienen namelijk regelmatig te bekijken of uw verdere hechtenis in de gevangenis nog noodzakelijk is.

 • Raadkamer

Beslist de onderzoeksrechter om u onder aanhoudingsmandaat te plaatsen, dan geldt deze beslissing voor maximaal 5 dagen. Binnen de 5 dagen zal u voor de Raadkamer verschijnen, die een nieuwe beslissing over uw hechtenis zal nemen. De twee daaropvolgende verschijningen vinden in principe steeds binnen de maand plaats. Vanaf de derde beslissing over uw voorlopige hechtenis zal u pas om de twee maanden voor de Raadkamer verschijnen.

Na het aanhoren van het verslag van de onderzoeksrechter, de vordering van de procureur en het pleidooi van de advocaat kan de Raadkamer één van de volgende beslissingen nemen:

 1. De Raadkamer kan de hechtenis verlengen en beslissen dat u voorlopig verder in de gevangenis blijft.
 2. De Raadkamer kan beslissen dat u uw hechtenis verder kunt uitvoeren onder de modaliteit van het elektronisch toezicht. Het verschil met een hechtenis in de gevangenis is dat u in dat geval met een enkelband uw hechtenis op een bepaald adres zult uitvoeren. In praktijk komt het er op neer dat u ‘gevangen bent in eigen huis’. Gedurende de voorhechtenis is het namelijk niet toegelaten om met een enkelband de woning te verlaten, behalve als u in het kader van uw strafzaak aanwezig moet zijn op een zitting van de rechtbank.
 3. Ten laatste kan de Raadkamer ook beslissen om u in vrijheid te stellen, al dan niet tegen de betaling van een borgsom of mits naleving van bepaalde voorwaarden.

Wanneer het gerechtelijk onderzoek is afgerond zal de Raadkamer op een laatste zitting beslissen of er lastens u, de inverdenkinggestelde, voldoende bezwaren zijn die een verwijzing naar de Correctionele rechtbank verantwoorden. Is dat niet het geval, wordt u buiten vervolging gesteld en eindigt uw strafzaak hier.

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling

De Kamer van Inbeschuldigingstelling is een kamer van het Hof van Beroep. Indien u niet akkoord gaat met de beslissing van de Raadkamer om uw hechtenis te verlengen, heeft u de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen. Let wel, de termijn waarbinnen u hoger beroep kunt aantekenen bedraagt slechts 24 uur.

Indien u hoger beroep aantekent verschijnt u binnen de 15 dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Deze kan de beslissing van de Raadkamer tot verlenging van uw hechtenis bevestigen, maar kan ook anders oordelen en u de modaliteit van het elektronisch toezicht toekennen of zelfs in vrijheid stellen, al dan niet tegen betaling van een borgsom of mits naleving van voorwaarden.

Verlengt de Kamer van Inbeschuldigingstelling de hechtenis, dan geldt deze beslissing opnieuw voor een maand of twee maanden (na een derde beslissing). U zal binnen deze termijn opnieuw opgeroepen worden voor de Raadkamer.

Gedagvaard – Verdediging voor de Correctionele rechtbank

Indien u een dagvaarding voor de Correctionele rechtbank ontvangt of een verwijzingsbeschikking van de Raadkamer krijgt na afsluiting van het onderzoek, zal u op een bepaalde dag, uur en plaats voor de Correctionele rechtbank moeten verschijnen. Hier zal u zich moeten verantwoorden voor de tenlastegelegde feiten.

Voor de zitting kunt u op de griffie van de rechtbank uw strafdossier inkijken. Dit kan vanaf de dag dat u de dagvaarding hebt ontvangen tot de dag van de terechtzitting.

De behandeling van uw zaak verloopt in principe mondeling. De voorzitter van de rechtbank zal u ondervragen over uw identiteit en over de u tenlastegelegde feiten. Daarna komen eventuele getuigen aan bod. Indien er een burgerlijke partij of slachtoffer aanwezig is, krijgt deze het woord en de kans om een vergoeding te vragen voor de geleden schade. Daarna volgt de vordering van de Procureur. Deze geeft een uiteenzetting van de u tenlastegelegde feiten en geeft aan of hij/zij van mening is dat u dient te worden vrijgesproken, dan wel te worden veroordeeld. In dat laatste geval zal hij/zij ook aangeven welke straf of maatregel hij/zij geschikt acht. Nadien krijgt u de kans om uw verdediging te voeren.

In deze fase van uw strafzaak kan u zelf uw verdediging organiseren, maar u kan ook kiezen om zich door een advocaat te laten bijstaan. Ook hiervoor kunt u bij ons kantoor terecht. Samen nemen we uw strafdossier door en bereiden we uw verdediging grondig voor. Indien u in de gevangenis verblijft kijken wij uw dossier in ter griffie en komen we dit nadien samen met u bespreken.

Ook in deze fase speelt een advocaat een belangrijke rol. Het is namelijk mogelijk om uw verdediging schriftelijk voor te dragen en conclusies op te stellen. In dat geval komt de deskundigheid van een advocaat van pas.

De advocaat kijkt na of de procedure correct verlopen is en of de wet correct werd toegepast. Zijn alle gegevens in het strafdossier correct? Is het gedrag dat u gesteld hebt wel een misdrijf? Is aan alle constitutieve bestanddelen voldaan, of is dat niet het geval en dient men u vrij te spreken? De advocaat kijkt dit alles voor de terechtzitting grondig na.

Bovendien is een advocaat ook op de hoogte van de mogelijkheden op vlak van bestraffing. Ook als u de feiten bekent hoeft u zich niet zomaar neer te leggen bij de straf of maatregel die door de Procureur wordt gevorderd. In dat geval kan u proberen om een zo gunstig mogelijke bestraffing te krijgen. Er zijn heel wat mogelijke straffen die u aan de voorzitter kunt voorstellen: een eenvoudige schuldigverklaring, een opschorting (eventueel gekoppeld aan voorwaarden), een straf met uitstel (eventueel gekoppeld aan voorwaarden), een werkstraf, een autonome probatiestraf, een straf onder elektronisch toezicht, … .

Voor meer informatie over de verschillende bestraffingsmogelijkheden kunt u op ons kantoor terecht.

Indien u zelf om bepaalde redenen niet aanwezig wenst te zijn op de zitting waarop uw zaak wordt behandeld kan de advocaat u vertegenwoordigen. In dat geval brengen we u nadien meteen op de hoogte van het verloop van de zitting en de datum waarop de rechtbank uitspraak zal doen in uw zaak. Let op: als u niet op uw zitting verschijnt en u geen advocaat heeft om u te vertegenwoordigen, zal er een vonnis bij verstek worden uitgesproken. In bepaalde gevallen kunt u tegen deze beslissing verzet aantekenen, waardoor uw zaak opnieuw zal worden behandeld en u een tweede kans krijgt om uw verdediging te voeren, persoonlijk of vertegenwoordigd door een raadsman. Indien u de tweede keer opnieuw niet aanwezig bent is er echter geen verzet meer mogelijk.

Voor meer informatie over de verzetsprocedure kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Hof van beroep

Indien u niet akkoord gaat met de uitspraak van de Correctionele rechtbank kan u hoger beroep aantekenen. U krijgt hiervoor 30 dagen na de dag van de uitspraak (of betekening in geval van vonnis bij verstek).

Hoger beroep aantekenen doet u door een verklaring en verzoekschrift neer te leggen op de griffie van de rechtbank die de bestreden uitspraak heeft gemaakt. Werd u bijvoorbeeld veroordeeld door de correctionele rechtbank in Antwerpen, dan dient u een verklaring van hoger beroep te doen, vergezeld van een verzoekschrift, op de griffie van de correctionele rechtbank in Antwerpen.

In het verzoekschrift dient u uw klachten tegen de bestreden uitspraak nauwkeurig te formuleren. Het moet duidelijk zijn op welke punten en om welke redenen u niet akkoord gaat met de bestreden beslissing. U kunt hiervoor gebruik maken van een modelformulier dat u ter griffie kunt terugvinden.

Hoger beroep aantekenen tegen een beslissing van de correctionele rechtbank zorgt ervoor dat u opnieuw de kans krijgt om uw verdediging voor te dragen, dit keer voor een Hof van Beroep. Het Hof van Beroep kan de bestreden beslissing bevestigen, maar kan er ook voor kiezen om deze te hervormen en een nieuwe beslissing te nemen.

! Let wel: indien u uw grievenformulier niet tijdig indient of niet correct hebt ingevuld, loopt u het risico dat uw hoger beroep onontvankelijk is en verliest u de mogelijkheid om uw zaak opnieuw te doen.

Indien u dus een vonnis kreeg van de correctionele rechtbank en graag advies inwint van een gespecialiseerde advocaat over het aantekenen van beroep, kunt u altijd bij ons kantoor terecht. Als u dat wenst tekenen we voor u beroep aan. Vervolgens bekijken we samen de slaagkansen van uw beroepsprocedure en werken we een gepaste verdediging uit.

Hof van cassatie

Heeft uw zaak de laatste aanleg doorlopen? Dan bestaat er nog de mogelijkheid om cassatieberoep aan te tekenen. Enkel beslissingen waartegen u geen hoger beroep meer kunt instellen komen in aanmerking voor cassatieberoep. Het cassatieberoep wordt ingediend ter griffie van het gerecht dat de beslissing heeft genomen. De termijn hiervoor bedraagt 15 dagen na de beslissing in laatste aanleg.

We wijzen u er wel graag op dat het Hof van Cassatie geen derde rechter is die opnieuw de grond van de zaak zal bekijken. Het Hof van Cassatie gaat enkel na of er procedurele fouten zijn gemaakt tijdens uw proces.

Stelt het Hof van Cassatie uiteindelijk vast dat er inderdaad sprake is van een procedurefout in uw zaak, dan vernietigt zij de bestreden beslissing en zal uw zaak opnieuw worden behandeld door dezelfde rechtbank, maar dit keer in een andere stad. Als u bijvoorbeeld cassatieberoep aantekent tegen een arrest van het Hof van Beroep in Antwerpen en het Hof van Cassatie deze beslissing vernietigt, zal uw zaak opnieuw voor een Hof van Beroep behandeld worden, maar deze keer in een andere stad, bijvoorbeeld Brussel.

 • De noodzakelijke rol van de advocaat in het aantekenen en het voeren van de procedure voor het Hof van Cassatie

Als u cassatieberoep wenst aan te tekenen bent u verplicht om beroep te doen op een advocaat. En niet zomaar elke advocaat kan voor u een cassatieberoep indienen. Sinds
1 februari 2016 kunnen enkel advocaten die houder zijn van het Certificaat van de bijzondere opleiding ‘Cassatieprocedures in strafzaken’ cassatieberoep instellen. Maar geen zorgen, want op ons kantoor behaalde een deel van ons team reeds het vereiste getuigschrift.

Als u dus overweegt om een procedure voor het Hof van Cassatie op te starten kunnen we u hierin bijstaan. We bespreken samen met u de slaagkansen van deze procedure, dienen voor u het cassatieberoep in en werken voor u de cassatiemiddelen uit die wij tijdig in een memorie aan het Hof van Cassatie bezorgen.

Strafuitvoeringsrechtbank

Als u veroordeeld wordt tot één of meer vrijheidsstraffen waarvan het uitvoerbare gedeelte meer dan drie jaar bedraagt, valt u onder de bevoegdheid van de Strafuitvoeringsrechtbank. Deze rechtbank beslist over de uitvoering van uw straf en kan daarbij verschillende modaliteiten toekennen. De verschillende modaliteiten die zij in uw verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling kan toekennen zijn:

 1. Uitgangsvergunningen
 2. Beperkte detentie
 3. Elektronisch toezicht
 4. Voorwaardelijke invrijheidstelling

Wanneer u een verzoek tot toekenning van één van die modaliteiten aan de Strafuitvoeringsrechtbank richt, is het belangrijk dat u de nodige voorbereidingen treft en in de zitting een sterk reclasseringsplan kunt voorleggen. Hoe beter uw reclasseringsplan, hoe meer kans op een positieve beslissing.

Dit is waar de Strafuitvoeringsrechtbank zoal naar kijkt bij het nemen van een beslissing:

 • Hebt u een geschikt verblijfsadres?
 • Hebt u een zinvolle dagbesteding uitgewerkt?
 • Hebt u eventueel een aangepaste begeleiding buiten de gevangenis voorzien?
 • Hebt u de nodige inspanningen geleverd om uw schulden en burgerlijke partijen af te betalen?

Ook voor deze fase van de strafuitvoering kunt u op bijstand rekenen van ons kantoor. Wij bekijken samen met u uw reclassering en verzorgen het pleidooi voor de zitting.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kunt u terecht wanneer u meent slachtoffer te zijn van een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). U kunt zelf uw klacht indienen bij het Hof, maar u kunt ook een beroep doen op ons kantoor. Wij staan u graag bij in uw procedure voor het Europees Hof.

Let wel: u kunt niet zomaar in alle gevallen klacht indienen. Als u beroep doet op ons kantoor om u in deze procedure bij te staan kijken we voor u na of uw klacht aan de voorwaarden voldoet.

Dit zijn de voorwaarden die vervuld moeten zijn voordat het Europees Hof uw klacht kan behandelen:

 1. U bent persoonlijk en direct slachtoffer geweest van een schending van een recht gewaarborgd in het EVRM of in één van de protocollen.
 2. Uw klacht is gericht tegen een publieke instantie, een wetgever, een administratieve overheid of een rechterlijke instantie.
 3. U hebt alle nationale rechtsmiddelen uitgeput. Het Europees Hof fungeert als “laatste redmiddel”.
 4. Uw verzoekschrift is ingediend binnen de zes maanden na de definitieve nationale .

Voor meer informatie over deze procedure neemt u best contact op met één van onze advocaten.

U bent slachtoffer:

Of u nu slachtoffer werd van slagen en verwondingen, een inbraak in uw woning, oplichting of een andere misdrijf, u wenst natuurlijk vergoed te worden voor de materiële en morele schade die u door het misdrijf hebt geleden.

Ook aan slachtoffers bieden wij onze diensten aan. Wij gaan samen door uw dossier, zoeken naar de meest snelle en efficiënte manier om uw schade vergoed te zien, en zetten voor u de nodige procedurele stappen.

Aangifte bij de politie

Werd u slachtoffer van een misdrijf? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de politiediensten. Meestal zal de politie zich zelf naar de plaats van het misdrijf begeven, maar vaak dient u ook op eigen initiatief naar het plaatselijke politiekantoor te gaan om aangifte te doen van de feiten die u zijn overkomen.

Wanneer u aangifte doet zal de politie uw verklaring noteren in een proces-verbaal. U heeft het recht om een kopie te verkrijgen van uw verklaring. Verder krijgt u van de politie verdere informatie, een attest van klachtneerlegging en een eventuele doorverwijzing naar andere gespecialiseerde diensten.

Hoe sneller na de feiten u de aangifte doet, hoe beter. Zo kunt u de politie de meest precieze informatie verschaffen over de feiten en de schade. Die precieze informatie is van belang aangezien de politiediensten niet zelf over uw klacht zullen oordelen, maar deze zullen doorsturen naar het parket van de Procureur des Konings. Die zal op haar beurt beslissen welk gevolg er aan uw klacht wordt gegeven.

Zodra het parket uw klacht ontvangt start zij een opsporingsonderzoek. Gedurende dit onderzoek hebt u als benadeelde het recht om dienstige stukken aan het dossier te laten toevoegen en om het dossier in te kijken. U richt zich hiervoor naar het parket.
Als u beroep doet op bijstand van ons kantoor in uw procedure, informeren wij op regelmatige tijdstippen naar de status van uw onderzoek.

Wanneer het parket meent voldoende onderzoek te hebben verricht zal zij één van de volgende beslissingen nemen:

 • Uw dossier wordt zonder gevolg geseponeerd. Dit gebeurt wanneer bv. de dader niet kan worden aangetroffen, er onvoldoende bewijs voorligt of vervolging niet gepast is. Dit is geen definitieve beslissing. Indien er nieuwe elementen aan het licht komen kan het onderzoek heropend worden.
 • Er wordt een bemiddeling in strafzaken voorgesteld. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons kantoor.
 • Het parket stelt de dader een minnelijke schikking voor. Voor meer informatie hierover kunt u eveneens contact opnemen met ons kantoor.
 • Er wordt aan de onderzoeksrechter gevraagd om een gerechtelijk onderzoek te starten.
 • Er wordt beslist om de dader te vervolgen en de zaak voor de rechtbank te brengen.

Burgerlijke partijstelling

Een burgerlijke partijstelling houdt in dat u een vordering stelt tot vergoeding van de materiële en morele schade die u door het misdrijf hebt geleden.

Hoe stelt u zich burgerlijke partij? Dit hangt af van de fase waarin uw zaak zich bevindt.

 • Er loopt reeds een gerechtelijk onderzoek

Als er reeds een gerechtelijk onderzoek loopt hebt u twee opties. U kunt zich tijdens het onderzoek burgerlijke partij stellen via een verklaring voor de onderzoeksrechter, persoonlijk of door een advocaat. U kunt er ook voor kiezen om te wachten tot het einde van het gerechtelijk onderzoek en zich aan te bieden wanneer de zaak door de Raadkamer wordt behandeld.

 • Er is nog geen onderzoek lopende

Indien er nog geen gerechtelijk onderzoek is opgestart kunt u persoonlijk of via een advocaat een klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen voor de onderzoeksrechter. Dat is echter niet kosteloos. Als u zelf klacht neerlegt en hierdoor een gerechtelijk onderzoek wordt opgestart dient u als voorschot op de gerechtskosten een geldsom aan de rechtbank in bewaring te geven. Als de dader uiteindelijk schuldig wordt verklaard krijgt u deze geldsom terug. Als dat niet het geval bent u de geldsom kwijt.

 • Ter zitting van de rechtbank

U kunt ook wachten tot u bericht ontvangt over de datum waarop de dader zich voor de rechtbank zal verantwoorden. U kunt zich daar burgerlijke partij stellen, al dan niet bijgestaan door een advocaat.

 • Rechtstreekse dagvaarding

Een laatste mogelijkheid is dat u zelf uw zaak voor de rechtbank brengt door de dader rechtstreeks te dagvaarden.

Indien u voor uw burgerlijke partijstelling beroep wenst te doen op bijstand van een advocaat kunt u bij ons kantoor terecht. Wij zorgen voor de aanhangigmaking, opvolging en uiteindelijke afhandeling van uw dossier. Bovendien begroten we uw concrete schade en leggen deze voor aan de rechtbank.

Invordering van schadevergoedingen

Uw schadevergoeding werd door de rechtbank toegekend. Hoe verkrijgt u nu betaling door de dader?

In deze situatie is het nuttig om beroep te doen op een advocaat. Als de dader bereid is om vrijwillig tot betaling over te gaan, dan is er geen probleem. Maar het gebeurt vaak de dader weigert of niet reageert.

In dat geval kunt u op ons kantoor beroep doen voor de invordering van uw schadevergoeding. Wij manen de dader aan tot betaling. Indien nodig schakelen we de hulp in van een gerechtsdeurwaarder voor een gedwongen uitvoering van het verkregen vonnis. De gerechtsdeurwaarder gaat na of de dader vermogend is en of er eventueel beslag kan worden gelegd op diens goederen of loon.

Slachtofferfonds

Als u geconfronteerd wordt met een dader die onvermogend blijkt te zijn, kunt u onder bepaalde voorwaarden uw schade vergoed krijgen door het ‘Fonds voor Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de occasionele redders’, ook wel het Slachtofferfonds genoemd.

Om bij dit fonds terecht te kunnen dient u slachtoffer te zijn van opzettelijke geweldmisdrijven die in België werden gepleegd. U moet bovendien kunnen aantonen dat uw schade niet via andere wegen kon worden vergoed.

Uw zaak wordt bij het Slachtofferfonds gebracht door een verzoekschrift. Dit dient ingediend te worden binnen een termijn van 3 jaar na het intreden van de beslissing waarin u uw schadevergoeding kreeg toegekend. Ook voor deze procedure kunt u rekenen op bijstand van ons kantoor.

Rechtsbijstandverzekering

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, breng deze dan op de hoogte of bezorg ons uw gegevens. Zo kunnen wij onze tussenkomst in uw dossier melden en draagt uw verzekering onze kosten.