Er wordt een heldere werkwijze gehanteerd, waarbij de te betalen vergoeding opgesteld is uit enerzijds de erelonen die een vergoeding uitmaken voor de prestaties en anderzijds de kosten.

Bij het eerste gesprek wordt overlopen welke prestaties moeten geleverd worden in uw dossier en wordt een eerste raming gemaakt van de te verwachten kosten. Hierbij wordt ook nagegaan of u eventueel dekking hebt via een rechtsbijstandverzekering. Wij streven ernaar om in alle openheid voorafgaandelijk een raming te maken van ons ereloon. Wij leveren pas prestaties in uw dossier van zodra er een akkoord is over de wijze waarop ons ereloon berekend wordt.

Afhankelijk van de aard van de zaak kan het ereloon berekend worden volgens volgende criteria:

  • Volgens een vast uurtarief: alsdan zal het aantal uren dat aan de zaak gewerkt werd vermenigvuldigd worden met het uurtarief. Het uurtarief hangt af van verschillende factoren waaronder de spoedeisendheid en de aard van het dossier.
  • Volgens de waarde van de zaak: alsdan betaalt u een bepaald percentage.
  • Volgens de geleverde prestaties: alsdan betaalt u volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid.
  • Tegen een vast bedrag: enkel ingeval vooraf een totaalbedrag werd overeen gekomen.

Naast het ereloon is tevens een vergoeding verschuldigd voor de kantoorkosten als daar zijn (niet- limitatief): briefwisseling, kopieën, verplaatsing, voorgeschoten gerechts- en uitvoeringskosten, besluiten, …

Sinds 1 januari 2014 is er op de prestaties en kosten ook 21% BTW verschuldigd.

Er worden regelmatig tussentijdse afrekeningen en provisienota’s overgemaakt zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Het advocatenkantoor behoudt zich het recht voor om prestaties op te schorten wanneer de provisienota’s niet voldaan zijn.

De opgestelde facturen zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:

  • De factuur is betaalbaar binnen de 15 dagen.
  • Bij niet-tijdige betaling, is er van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de hoofdsom verschuldigd alsmede verwijlintresten gelijklopend aan de intresten voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  • Per aanmaning die wordt uitgestuurd wordt bijkomend een aanmaningskost van € 10,00 en per aangetekende aanmaning een aanmaningskost van € 15,00 aangerekend. Bij uitblijven van betaling binnen de 8 dagen na verzending van de aangetekende aanmaning worden alle prestaties opgeschort, onverminderd het recht dat het advocatenkantoor zich voorbehoudt oom de prestaties op te schorten wanneer de provisienota’s niet voldaan zijn.
  • Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Rechtsbijstand

In veel gevallen zal u een beroep kunnen doen op een rechtsbijstandsverzekering. Dit betekent dat uw verzekering de kosten van de door u gekozen advocaat betaalt. De aanvraag wordt voor u in orde gebracht. U hoeft alleen de verzekeringsmakelaar / – maatschappij en polisnummer door te geven.

Tweedelijns juridische bijstand

Indien u niet over voldoende inkomsten beschikt, kan bekeken worden of u in aanmerking komt voor tweedelijns juridische bijstand. Ons kantoor kan in sommige materies optreden in het kader van een zogeheten Pro Deo-aanstelling. Het advocatenkantoor behoudt zich het recht voor om afhankelijk van de zaak een aanstelling in tweedelijns juridische bijstand te weigeren.

Verzekeringen

De verzekeringsdekkingen van het kantoor zijn de volgende:

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in eerste rang wordt gedekt door de collectieve polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid van de Orde van advocaten te Antwerpen, afgesloten bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel, Zurich Insurance plc, Belgium Branch, Avenue Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel en KBC Verzekeringen, Prof. R. Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven.

Het verzekerde bedrag is 1.250.000 EUR per geval, alle schade inbegrepen.
De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, uitgezonderd in de Verenigde Staten en Canada.

Klachten

Indien er klachten zouden zijn over de werking van een advocaat van het advocatenkantoor kan u deze in de eerste plaats richten aan het kantoor zelf. Wij zullen dan trachten om uw klacht met alle nodige aandacht te behandelen om tot een bevredigende oplossing te komen voor alle partijen. U kan uw klacht overmaken per post naar het kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 29, via telefoon op +323232944, per fax op +3232329447, of via email info@nevisis.be. Indien u wenst kan u ook terecht bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur. U kan hierover meer informatie verkrijgen  op http://oca.ligeca.be, via post te 1000 BRUSSEL, Staatsbladsstraat 8, via telefoon op +3223077220, via fax op+3223077221 of via email op oca@ligeca.be

Informatie en verwerking van persoonsgegevens

Het advocatenkantoor informeert u stipt over de uitvoering van de opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. U geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat. 

U geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om deze informatie, desgevallend de persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor één of meer welbepaalde diensten zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat. 

Het advocatenkantoor behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigd belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

U heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat te richten. Het advocatenkantoor verbindt zich ertoe om binnen een termijn van één maand u van een gemotiveerd antwoord op uw verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig nog eens met twee maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom het advocatenkantoor (niet) ingaat op uw verzoek. 

Het advocatenkantoor behoudt zich het recht voor om een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van uw verzoek gepaard gaat. 

Indien u van mening zou zijn dat het advocatenkantoor ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of op niet voldoende wijze tegemoetgekomen is aan het aan het advocatenkantoor gerichte verzoek, kan u klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, 02 274 48 00, commission@privacycommission.be.

Algemene voorwaarden

Het Advocatenkantoor Nevisis is een groepering van advocaten bestaande uit : de vereniging of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (VVZRL) Nevisis advocaten, met maatschappelijke…
Lees meer

Tarieven

Er wordt een heldere werkwijze gehanteerd, waarbij de te betalen vergoeding opgesteld is uit enerzijds de erelonen die een vergoeding uitmaken voor…
Lees meer