Tot op heden werd het misdrijf “vruchtafdrijving” nog geregeld door de artikelen 348 e.v. van het Strafwetboek.

Bij wet van 15 oktober 2018 werd abortus uit het Strafwetboek gehaald. Deze wet treedt in werking op 8 november 2018 en heft de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek op.

Waar voordien een abortus principieel strafbaar was behalve wanneer een aantal voorwaarden vervuld waren, draait men het principe om en is abortus thans principieel toegestaan. Uiteraard zal er wel nog aan een aantal (grotendeels dezelfde) voorwaarden voldaan moeten worden.

Een aantal zaken blijven behouden in de nieuwe wet:

  • De wachttermijn van 6 dagen blijft bestaan. Dit wil zeggen dat geen zwangerschapsonderbreking mag plaatsvinden dan na een periode van 6 dagen die ingaat op het ogenblik dat de vrouw schriftelijk haar wens tot zwangerschapsonderbreking te kennen geeft. Deze termijn kan enkel verkort worden bij dringende medische redenen.
  • Ook dient de zwangerschapsonderbreking nog steeds plaats te vinden binnen de 12 weken na de bevruchting. Hier kan wel worden van afgeweken indien een verdere zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt voor de gezondheid van de vrouw of indien er een ernstig gevaar bestaat dat het kind geboren zal worden met een uiterst zware kwaal.
  • De zwangerschapsonderbreking die gebeurt buiten de wettelijke voorwaarden kan nog steeds strafrechtelijke gevolgen hebben voor zowel de persoon die de abortus uitvoert als voor de vrouw die de abortus ondergaat.

De wet vult de bestaande regels aan met enkele nieuwigheden:

  • Zo wordt voortaan ook de persoon strafbaar gesteld die tracht de toegang te ontzeggen tot een instelling die abortussen uitvoert.
  • Een arts die om eender welke reden niet wil meewerken aan een abortus dient meteen de gegevens van een andere arts of een centrum dat wel bereid is, te verstrekken. Een arts kan dus wel nog steeds weigeren een abortus uit te voeren bv. op grond van gewetensbezwaren.

Al bij al worden er door de nieuwe abortuswet dus geen schokkende wijzigingen aangebracht op de huidige regeling. Het feit dat men nu zwangerschapsonderbreking principieel toelaat, is echter een belangrijke wijziging dewelke aansluit bij een modernere visie op abortus. De wet van 15 oktober 2018 zal hoogstwaarschijnlijk dus slechts een voorlopige “tussenstap” zijn om tot een verdere liberalisering van abortus te komen.

Indien u hierover verdere vragen of opmerkingen hebt, kan u uiteraard terecht bij de advocaten van onze sectie strafrecht, alsook van onze sectie aansprakelijkheidsrecht – medisch recht.