Trouwen onder het stelsel van scheiding van goederen werd oorspronkelijk door vele mensen als onaantrekkelijk ervaren. Het stelsel kreeg hierdoor – al dan niet terecht –  een negatieve bijklank.

Sinds 1 september 2018 zijn de mogelijkheden voor het trouwen onder het stelsel van scheiding van goederen echter aangepast.

De Wet tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht van 22 juli 2018 heeft namelijk een aantal aanpassingen aangebracht aan het huwelijksvermogensrecht, dit teneinde aan de werkelijke wensen van de toekomstige echtgenoten te voldoen.

Een aantal van de belangrijke wijzigingen werden doorgevoerd met betrekking tot het trouwen onder het stelsel van scheiding van goederen. De bedoeling van deze wetswijziging is tweeledig.

Enerzijds wil men voorkomen dat er zich een te grote ‘afsluiting’ voordoet voor de niet- of minder werkende partner, anderzijds wil men echtgenoten de kans geven om een ‘op maat gemaakt’ stelsel van scheiding van goederen na te streven.

Hiervoor heeft de wetgever twee nieuwe opties voorzien : het verrekenbeding en de billijkheidscontrole.

Het is belangrijk dat je deze opties, indien je er gebruik van wenst te maken, uitdrukkelijk opneemt in jouw huwelijkscontract. Indien ze er namelijk niet uitdrukkelijk in vermeld staan, zal je hierop achteraf geen aanspraak kunnen maken.

Het verrekenbeding houdt in dat je een verrekening toelaat voor de tijdens het huwelijk opgebouwde vermogens. Er wordt in de wet reeds een uitgewerkt model voorzien, doch echtgenoten kunnen dit naar believen aanpassen.

Het verrekenbeding krijgt pas uitwerking bij de ontbinding van het stelsel. Tijdens het huwelijk blijven de echtgenoten dus afzonderlijk beheerder van hun eigen vermogens, en tijdens het huwelijk kan men dus géén verrekening.

Tijdens de vereffening-verdeling echter, zal  de echtgenoot die tijdens het huwelijk het minste vermogen heeft opgebouwd, een vordering kunnen instellen ten laste van de andere echtgenoot, dit binnen de perken van het beding zoals voorzien in het huwelijkscontract.

De tweede vernieuwing is de zogenaamde billijkheidscontrole. Echtgenoten kunnen ervoor kiezen om de rechter na ontbinding van het stelsel de bevoegdheid te verlenen om een bedrag toe te kennen aan de ene echtgenoot, ten laste van de andere echtgenoot.

Hiervoor moet er aan drie voorwaarden worden voldaan:

  • Er moet sprake zijn van ‘onvoorzienbare en ongunstige wijzigingen van de omstandigheden sinds het huwelijkscontract’;
  • Een loutere toepassing van het initiëel gekozen huwelijksstelsel zou leiden tot onbillijke gevolgen ten aanzien van de echtgenoot die om de controle verzoekt;
  • En er dient rekening gehouden te worden met de vermogensrechtelijke situatie van beide echtgenoten.

Een voorbeeld waarin zo’n billijkheidscontrole zijn praktisch nut heeft, is bijvoorbeeld wanneer één echtgenoot na het ondertekenen van het huwelijkscontract ten gevolge van een langdurige ziekte minder of zelfs niet meer kan of mag gaan werken, waardoor zijn vermogen opeens véél minder aangroeit dan voorzien.

We kunnen hierbij besluiten dat de wetgever de nodige ruimte aan de echtgenoten heeft gegeven om het stelsel van scheiding van goederen ‘op maat’ te laten maken.

Hierdoor is het echter nog belangrijker om weloverwogen keuzes te maken bij het opstellen van het huwelijkscontract. De advocaat zal hierbij ongetwijfeld een belangrijke rol spelen!

Voor meer vragen of advies hieromtrent, kan u steeds terecht bij de gespecialiseerde advocaten van onze cel familierecht