Een recente wetswijziging zorgt ervoor dat slachtoffers van fysiek of psychisch geweld beter geïnformeerd worden over de voorlopige hechtenis van de verdachte. Nevisis Advocaten licht de wetswijziging toe:

De wet van 2 maart 2023 wijzigt de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis teneinde een informatierecht voor slachtoffers in te stellen. 

De voorlopige hechtenis betreft de vrijheidsberoving van een verdachte in het kader van een onderzoek in strafzaken.

Via deze wet tracht men tegemoet te komen aan de belangen van de slachtoffers. Ook zij moeten over bepaalde rechten en beschermingsmaatregelen beschikken gedurende de strafprocedure. Op dit moment worden slachtoffers niet automatisch op de hoogte gebracht wanneer een verdachte wordt aangehouden, in vrijheid wordt gesteld of wanneer de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht wordt uitgevoerd.

Uit deze informatieverstrekking aan het slachtoffer vloeit voort dat het een wettelijke verplichting wordt dat, indien slachtoffers aangeven dat zij dit willen, zij op de hoogte worden gebracht van elke beslissing aangaande de modaliteit van de voorlopige hechtenis.

Slachtoffers dienen dus te worden ingelicht wanneer de verdachte van het misdrijf wordt aangehouden – in de gevangenis of onder de modaliteit van het elektronisch toezicht – of wordt vrijgelaten. Deze informatieverstrekking dient te gebeuren via een schriftelijk communicatiemiddel, maximum 24 uur na de beslissing.

Aan het informatierecht worden wel voorwaarden en beperkingen gekoppeld.

 1. Het bestaat slechts ten aanzien van slachtoffers die zich hebben geregistreerd als benadeelde persoon en degene die zich burgerlijke partij hebben gesteld;
 2. Het slachtoffer wordt slechts in kennis gesteld van het verloop van de voorlopige hechtenis indien de fysieke en/of psychische integriteit, van henzelf of van een 3e die zij vertegenwoordigen, is bedreigd of aangetast;
 3. De informatie strekt zich uit over 4 aspecten
  1. Het afleveren/opheffen van een bevel tot aanhouding;
  1. Het uitvoeren van de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht;
  1. De beslissing tot invrijheidstelling;
  1. De beslissing tot voorwaardelijke invrijheidstelling.

Deze nieuwe wettelijke verplichting zal worden opgenomen in artikel 38ter van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.

Heeft u nog vragen over dit specifieke onderwerp of over het strafrecht in het algemeen? Aarzel dan niet om een van onze gespecialiseerde advocaten bij Nevisis Advocaten te contacteren. (foto: Anemone123 via Pixabay)