Wanneer u een woning verhuurt dient de huurder zich aan bepaalde verplichtingen te houden. Zo zal hij uw woning dienen te gebruiken als een normaal voorzichtige en redelijke persoon (“bonus pater familias”) en zal hij tijdig de maandelijkse huurgelden dienen te betalen. Maar ook als verhuurder hebt u enkele belangrijke rechten en plichten. Nevisis Advocaten zet ze voor u op een rijtje.

Recht om de huurprijs elk jaar te indexeren

Op elke verjaardag van de inwerkingtreding van uw huurcontract hebt u het recht om de huurprijs te indexeren, tenzij dit recht uitdrukkelijk werd uitgesloten in het huurcontract. Vastgoedprijzen zijn immers onderhevig aan infiltratie, waardoor de monetaire waarde van dit bedrag steeds daalt.Een indexatie gebeurt echter nooit automatisch! De verhuurder zal de aanpassing steeds schriftelijk aan de huurder moeten melden. De indexatie gebeurt op basis van de schommelingen van het gezondheidsindexcijfer, waarbij volgende formule in de regel zal worden toegepast: geïndexeerde huurprijs = (basishuurprijs x nieuwe index) / aanvangsindex

Recht om een huurwaarborg te vragen.

De meeste huurovereenkomsten bevatten een bepaling over de huurwaarborg. Die wordt echter niet verplicht bij wet. Toch heeft u als verhuurder het recht om een huurwaarborg te vragen en zal deze huurwaarborg als financiële bescherming kunnen dienen indien de huurder zijn plichten niet of niet volledig nakomt.

Recht om de huurwoning zelf te bewonen of te verbouwen

U kan als verhuurder het huurcontract opzeggen voor eigen gebruik (of bewoning door een familielid) of indien u de woning wenst te verbouwen of te renoveren. Hier gelden wel enkele belangrijke verschillen qua opzeggingstermijn indien uw huurcontract gesloten werd vóór of na 1 januari 2019. U dient dit onderscheid dus steeds goed voor ogen te houden.Bovendien riskeert u als verhuurder aan de huurder een schadevergoeding te moeten betalen indien u niet binnen een bepaalde termijn effectief in het pand bent gaan wonen of de verbouwingswerking nog steeds niet hebt aangevat. Een goede begeleiding en adviesverlening door een deskundig advocaat zijn hierbij vanzelfsprekend onontbeerlijk.

Recht om de huurder in gebreke te stellen bij niet-naleving verplichtingen

Uw huurder heeft allerlei verplichtingen. Soms komt hij die echter niet na. Wanneer de huurder bijvoorbeeld meermaals laattijdig betaalt of de woning opzettelijk beschadigt, kan u als verhuurder maatregelen nemen. Eerst via een aangetekende brief, en later eventueel via de vrederechter. Het contract zomaar éénzijdig ontbinden omdat een partij zijn verplichtingen niet uitvoert, mag niet. Alleen de vrederechter kan beslissen om het huurcontract te beëindigen. Nevisis Advocaten kan u bij elke stap in deze procedure begeleiden.

Verplichting om de woning in goede staat aan te bieden

Als u een woning wilt verhuren, zal die aan een aantal minimale kwaliteitseisen moeten voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Grote mankementen, zoals onveilige elektrische installaties, structurele stabiliteitsproblemen aan het gebouw of ontbrekende (dak)isolatie, kunnen immers tot een ontbinding of zelfs de nietigheid van de huurovereenkomst leiden, met alle gevolgen van dien.

Verplichting om de huurder een rustig huurgenot te gunnen

De essentie van een huurovereenkomst bestaat erin dat de huurder het ongestoorde genot van het gehuurde goed, inclusief de tuin en/of de garage, verkrijgt. U mag als verhuurder dus niet te pas en te onpas langskomen met een kandidaat-huurder om het pand te bezichtigen. Betreedt de woning dan ook nooit zomaar zonder toestemming van de huurder.Daarmee hangt trouwens ook de verplichting samen om, na het einde van de opzegtermijn, een vonnis tot uithuiszetting te vragen aan de Vrederechter indien uw huurder blijft weigeren om het pand te verlaten. Uw huurder zomaar gedwongen op straat zetten kan u dus nooit zelf doen.

Geen verplichting, wel een aanrader: registreer de huurovereenkomst!

U dient het huurcontract in principe binnen de twee maanden na de ondertekening te laten registreren. Ook de plaatsbeschrijving moet worden geregistreerd. Op deze regel bestaat geen sanctie, doch u doet er wel degelijk goed aan om de huurovereenkomst te laten registreren. Zolang het huurcontract niet geregistreerd is kan de huurder het contract immers opzeggen zonder opzeggingstermijn of -vergoeding.Gaat u een woning verhuren en hebt u nog vragen over uw rechten en plichten? Contacteer Nevisis Advocaten. Wij adviseren u graag. (foto: Cottonbro via Pexels)