Vuisten op het voetbalveld: is na een rode kaart met bijkomende schorsing de kous af, of dreigt er nog een strafrechtelijk gevolg te komen aan de uitspatting van Vanzeir? Lees er meer over in de bijdrage van Nevisis Advocaten:

Afgelopen weekend transformeerde één van de goudhaantjes van onze Belgische voetbalcompetitie zich tot een echte kemphaan: na een ogenschijnlijk onschuldig duel gaf de spits van de huidige leider in onze eerste klasse Dante Vanzeir een vuistslag in het gezicht van Charleroi-verdediger Valentine Ozornwafor. Een rood karton was het logische gevolg, en ook mag Vanzeir zich hoe dan ook aan een bijkomende schorsing verwachten. De vraag stelt zich in welke mate daarmee de kous af is, en in welke mate deze feiten – dewelke duidelijk niet op een voetbalveld thuishoren – eveneens strafrechtelijk gesanctioneerd kunnen worden. 

In casu werd er door Vanzeir een bewuste slag in het aangezicht van de Charleroi-verdediger gegeven, hetgeen nog weinig met voetbal te maken heeft. In die zin is een afweging ‘of hij handelde zoals een normaal voorzichtig en redelijk voetbalspeler in dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan‘, dan ook niet aan de orde, aangezien het hier geen spelfout of geen onopzettelijke verwonding van zijn tegenstander betrof, doch een zuivere vorm van opzettelijke slagen en verwondingen. Om dit concept beter te begrijpen, moeten we teruggrijpen naar het strafwetboek en meer bepaald naar de artikelen 392 Sw. en 398 en verdere Sw. 

In 392 Sw. leest men wat de wetgever verstaat onder ‘opzettelijk’: 

‘Opzettelijk worden genoemd het doden en het toebrengen van letsel met het oogmerk om een bepaald persoon of een persoon die zal worden aangetroffen of ontmoet, aan te randen, ook al was dit oogmerk afhankelijk van enige omstandigheid of van enige voorwaarde en zelfs al heeft de dader zich vergist omtrent de persoon die het slachtoffer van de aanranding is geworden’

Artikel 398 Sw. stelt vervolgens, met betrekking tot opzettelijke slagen en verwondingen het volgende:

Hij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot honderd [euro] of met een van die straffen alleen.

Over het gegeven dat de actie van Vanzeir opzettelijk was, valt niet te discussiëren: hij haalt met gebalde vuist uit naar het gezicht van zijn tegenstrever, waarbij hij op dat ogenblik hoe dan ook het oogmerk heeft om hem te raken. Deze laatste gaat met veel misbaar (hetgeen voetballers wel vaker durven te doen, doch hier enigszins terecht) tegen de grond, om nadien zelfs afgevoerd te worden met de draagberrie en ter controle naar het ziekenhuis overgebracht te worden. In die zin zou men zelfs kunnen spreken van een verzwarende omstandigheid in de zin van art. 399 Sw.: 

Indien de slagen of verwondingen een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot tweehonderd [euro]

Door het gegeven dat Charleroi-verdediger Ozornwafor de wedstrijd namelijk dient te staken, en er op dat ogenblik dus een ongeschiktheid is – minstens om de wedstrijd verder uit te kunnen spelen – zou men reeds kunnen argumenteren dat men onder deze zwaardere strafbaarstelling valt. 

Indien er een bijzonder zware blessure het rechtstreekse gevolg zou blijken te zijn van dit incident, waardoor Ozornwafor méér dan 4 maanden buiten strijd zou zijn, dan komt men met art. 400 Sw. in een nóg zwaardere strafbaarstelling terecht, waarbij men zelfs zou kunnen spreken over een gevangenisstraf van twee tot vijf jaar, en een geldboete van 200 tot 500 euro. Gelukkig voor beide spelers lijkt dit echter niet aan de orde te zijn. 

Een strafrechtelijke vervolging van Vanzeir is juridisch gezien dus zeker mogelijk, dit ongeacht een eventueel parallel lopende procedure bij het bondsparket dewelke kan (& zal) uitmonden in een tijdelijke schorsing van de Rode Duivel. Zowel het Openbaar Ministerie zou hiervoor initiatief kunnen nemen, als Ozornwafor zelf, bv. aan de hand van een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Bij een eventuele correctionele vervolging zou deze laatste zich ook burgerlijke partij kunnen stellen om aldaar de vergoeding van zijn materiële (en eventuele morele) schade te bekomen. 

Of het zover komt en of er effectief een veroordeling zal worden uitgesproken lastens Vanzeir is dus nog af te wachten, al is dit incident hoe dan ook een smet op het blazoen van jonge spits, en zou een lange schorsing wel eens een knauw kunnen geven aan de titelambities van Union. Wordt vervolgd!