In de operatie ‘Propere handen’, waar een onderzoek wordt gevoerd naar fraude, omkoping en matchfixing in het Belgische voetbal, wordt een spijtoptantenregeling voor voetbalmakelaar Veljkovic uitgewerkt.

De spijtoptantenregeling is een vrij nieuw concept in België, en werd pas bij de wet van 22 juli 2018 als algemeen principe in het Belgische wetboek van Strafvordering ingevoegd. De regeling is terug te vinden in artikel 216/1 tot en met 216/8 wetboek van Strafvordering.

Artikel 216/1 van het strafwetboek stelt: “De procureur des Konings kan aan een persoon die substantiële, onthullende, oprechte en volledige verklaringen aflegt inzake de betrokkenheid van derden en desgevallend de eigen betrokkenheid, over gepleegde of gepoogde misdrijven bedoeld in artikel 90ter, §§ 2 tot 4, en die zijn opgenomen in een memorandum, een toezegging verlenen in het kader van de uitoefening van de strafvordering, in het kader van de strafuitvoering of in het kader van de hechtenis mits het onderzoek zulks vereist en de overige middelen van het onderzoek niet lijken te volstaan om de waarheid aan de dag te brengen.”

De spijtoptantenregeling werd eerder reeds aangevochten voor het Grondwettelijk Hof, maar de spijtoptantenregeling werd niet vernietigd. Wat houdt dit principe nu net in?

Een spijtoptant is een persoon die, in ruil voor het afleggen van belastende verklaringen, een strafvermindering of een andere gunstmaatregel toegekend krijgt. Voor een dergelijke regeling wordt getroffen, dient het Openbaar Ministerie te beslissen of dit noodzakelijk en wenselijk is voor het dossier. Daarnaast is het ook niet mogelijk in alle dossiers, omdat het slechts kan worden toegepast wanneer de andere middelen van het onderzoek niét volstaan.

Bij een akkoord wordt een ‘memorandum’ opgesteld, wat dus een schriftelijke overeenkomst inhoudt tussen de procureur des Konings en de spijtoptant. Hierin moeten een aantal elementen nauwkeurig worden omschreven. Indien het memorandum door de spijtoptant niet wordt nageleefd, voorziet de wet dat de regeling kan worden herroepen.

Heeft u nog vragen over “de spijtoptantenregeling”? Aarzel dan niet om één van de gespecialiseerde advocaten van Nevisis Advocaten te raadplegen.