Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, werden ongeschikt of onbewoonbaar verklaard alszij een bepaald aantal aan strafpunten verzamelden. Dat is recent gewijzigd. Meester Julie de Chaffoy van Nevisis Advocaten geeft wat meer uitleg.


Sinds kort is de beoordelingswijze bij dit soort onderzoeken gewijzigd. Tot het einde van 2020 werd er gewerkt met het systeem van strafpunten. De optelsom van de gebreken was als het ware doorslaggevend.


Sinds 01 januari 2021 is dit gewijzigd. Er wordt gewerkt met een systeem van drie categorieën, waarbij de categorieën anders worden ingevuld. Zo staat heden de ernst en de impact van het gebrek centraal.


De eerste categorie betreft de categorie ‘kleine gebreken’. Deze gebreken geven op zich geen aanleiding tot de ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van de woning, als de woonst niet meer dan zes van deze gebreken bevat. Indien dit wel het geval is, zal de woning automatisch een gebrek categorie II krijgen.


De gebreken die vallen onder de tweede categorie, geven aanleiding tot het ongeschikt verklaren van de woning. Deze categorie bevat namelijk ernstige gebreken, weliswaar zonder direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid van de bewoners. Een voorbeeld: het ontbreken van een rookmelder.


Ten slotte de laatste categorie. Deze derde categorie bevat gebreken die op zichzelf zorgen voor de onbewoonbaarverklaring van de woonst, aangezien dit soort gebreken mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken. Zo dient er bijv. een vast verwarmingsapparaat aanwezig te zijn in minimaal één leefkamer.


Deze herindeling van categorieën betekent dat een woonst enkel een conformiteitsattest kan krijgen als ze  minder dan zeven gebreken van categorie I bevat en uiteraard geen enkel gebrek van categorie II of III.


De nieuwe regelgeving uit het Ministerieel Besluit van 26 november 2020 dient iedere woningcontroleur vanaf 01 januari 2021 te volgen bij het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken in woningen en het invullen van de nieuwe technische verslagen.
Indien u een woning ter beschikking stelt, zal u er op moeten toezien dat uw woonst ook aan de nieuwe criteria voldoet. Indien u hier vragen over heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze gespecialiseerde advocaten.