Riskeert u met de opstart van een legale handelszaak dewelke materialen verkoopt, bestemd voor de teelt van cannabis, een strafrechtelijke veroordeling?

Met andere woorden, in hoeverre is de uitbating van een zogenaamde “growshop” strafbaar onder de huidige Belgische regelgeving?

Sinds de inwerkingtreding van artikel 2bis, §6 Drugwet op 20/03/2014 worden ook personen die wetens en willens voorbereidende handelingen stellen in het kader van de illegale teelt van cannabis gestraft.

Met de invoering van dit artikel beoogde de wetgever te kunnen optreden tegen faciliteerders van grootschalige, dan wel beroeps- of bedrijfsmatige illegale cannabisteelt.

Kunnen de zogenaamde “growshops” worden beschouwd als dergelijke faciliteerders van grootschalige, dan wel beroeps- of bedrijfsmatige illegale cannabisteelt?

Op deze vraag lijkt op het eerste zicht sinds 20/03/2014 bevestigend te moeten worden geantwoord. “Growshops” bieden namelijk materialen aan die specifiek gebruikt worden voor het inrichten van cannabisplantages.

Naar onze mening is het antwoord op deze vraag echter niet zo eenvoudig, zeker niet sinds de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit (KB) van 6 september 2017 houdende regeling van de verdovende middelen en psychotrope stoffen.

Bij de inwerkingtreding van artikel 2bis, §6 Drugwet was elke vorm van cannabisteelt illegaal in België, maar sinds het KB van 6 september 2017 kan de teelt van cannabis ook perfect legaal zijn. Het KB van 6 september 2017 stelt immers dat er enkel nog sprake is van illegale cannabisteelt wanneer de cannabisplanten een THC-waarde hebben van meer dan 0,2%. Wordt deze drempel niet overschreden, dan is de cannabisteelt legaal.

Om de zogenaamde “growshops” te kunnen veroordelen op grond van artikel 2bis, §6 Drugwet dient naar onze mening te worden aangetoond dat deze “growshops” materialen hebben verkocht die gediend hebben voor illegale cannabisteelt. De vraag stelt zich natuurlijk hoe men gaat nagaan in welke mate de door de “growshops” verkochte materialen gediend hebben voor de legale dan wel illegale teelt van cannabis.

Over de strafbaarheid van “growshops” is duidelijk nog niet het laatste woord gezegd.

Rijzen er bij u nu reeds vragen rond deze kwestie of wenst u gewoon nog wat meer informatie, dan kan u contact opnemen met één van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten.