Het is gelukkig algemeen geweten dat alcohol en deelnemen aan het verkeer niet samen gaan. Nochtans merken wij dat er veel onduidelijkheid is over het gebruik van alcohol en het besturen van een fiets. Mag je nog fietsen met een glaasje teveel op? En wat zijn de eventuele sancties? Kan je je rijbewijs kwijtspelen? Nevisis Advocaten geeft graag wat toelichting:

De wegverkeerswet is op dit vlak zeer duidelijk: elke “bestuurder” is strafbaar van zodra de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed aangeeft. De alcoholconcentratie per liter bloed is het in de volksmond gekende “promille”.

In een vorig artikel legden we al uit dat een fietser ook een “bestuurder” is zodat er over een eventuele strafbaarstelling voor fietsers weinig discussie kan bestaan.

Bij een promillage tussen de 0,5 en 0,8 riskeer je een geldboete van 25 tot 500 euro ( maal 8) indien de zaak voor de politierechtbank komt.

Rijd je met een promillage van meer dan 0,8 riskeer je een geldboete van 200 tot 2.000 euro (maal 8).

Wanneer je in staat van dronkenschap verkeert, zal je nog een veel zwaardere straf riskeren. De invulling van het begrip “dronkenschap” staat volledig los van de alcoholconcentratie in je bloed. Het is de politierechter die zal beslissen of je effectief in staat van dronkenschap verkeerde. Zo kan het perfect zijn dat een getrainde drinker met een promillage van 1,2 niet in staat van dronkenschap verkeert terwijl dit voor een tenger persoon die bijna nooit drinkt al het geval kan zijn bij een promillage van 0,6.
De staat van dronkenschap wordt dus gebaseerd op de uiterlijke gedragingen van een persoon terwijl de intoxicatie slechts wordt bepaald aan de hand van de gemeten objectieve gegevens.

In geval van herhaling binnen de 3 jaar wordt de straf nog verhoogd en zal men om zijn rijbewijs terug te krijgen moeten slagen in theoretische, praktische, medische en psychologische proeven.

De meest gestelde vraag door fietsers is of ze een rijverbod riskeren voor het geïntoxiceerd of dronken rijden met de fiets.

Vroeger was de politierechter verplicht een rijverbod op te leggen in geval van dronkenschap bij een fietser. Ook bij herhaling ( binnen de 3 jaar) was er een verplicht minimumrijverbod van 3 maanden en het verplicht afleggen van de 4 proeven voorzien. Sinds de wet van 18 juli 2017 is deze verplichting voor fietsers weggevallen.

Belangrijk is wel dat de rechter nog steeds een rijverbod kán opleggen aan de fietser. Bij deze wetswijziging hield men vreemd genoeg geen rekening met dronken voetgangers. Dit zorgde voor de bizarre situatie dat een rechter aan een dronken voetganger in bepaalde situaties wél verplicht een rijverbod diende op te leggen. Gelukkig kwam het Grondwettelijk Hof hierin tussen met een arrest van 4 oktober 2018 waarbij de uitzondering voor fietsers logischerwijze ook werd doorgetrokken voor voetgangers.

Vandaag wordt er dus wel degelijk een onderscheid gemaakt tussen fietsers en andere bestuurders. Dit onderscheid lijkt ons zeker verantwoord daar men als fietser meer zichzelf dan andere weggebruikers in gevaar zal brengen. De wetswijziging geeft meer ruimte aan de rechters om elke zaak individueel te beoordelen wat uiteraard een goede zaak is.

Belangrijk is wel dat, los van het eventuele rijverbod dat de politierechter zal opleggen, er een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen kan gebeuren door de politie. Dit zal slechts kunnen nadat dit bevolen werd door de procureur des Konings die dit in de praktijk echter altijd zal doen. U kan als dronken fietser dus 15 dagen uw rijbewijs kwijtspelen nog vóór uw zaak door een rechter beoordeeld zal worden. Legt de politierechter uiteindelijk nog een rijverbod op, zal de periode van onmiddellijke intrekking uiteraard worden in mindering gebracht.

De politie zal uiteraard minder controles uitvoeren bij fietsers dan bij autobestuurders.

Het veiligste blijft uiteraard om je te laten vervoeren.

In veel gevallen, indien je als fietser toch tegen de lamp zou lopen, zal de politie je een voorstel tot onmiddellijke inning geven. Bij betaling van dit bedrag vervalt de strafvordering en zal er geen verder gevolg aan de overtreding worden gegeven. Bij niet- betaling van deze onmiddellijke inning kan het openbaar ministerie nog een minnelijke schikking voorstellen waarvan het bedrag al iets hoger zal liggen.

Wij raden in ieder geval aan deze minnelijke schikking te betalen omdat je dan al geen gerechtskosten hoeft te betalen. Ook riskeer je dan niet dat de politierechter je een rijverbod oplegt. De betaalde onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen worden ook niet vermeld op je strafregister.

Mocht u nog specifieke vragen hebben over dit onderwerp of ben je gedagvaard voor de politierechtbank? Dan kan u uiteraard contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten.