In de schoot van de Vlaamse Sportfederatie zal een Vlaams
Sporttribunaal opgericht worden met als doel de bestrijding grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Het nieuwe tuchtrechtelijke orgaan dat start op 1 januari 2021 wordt een uitbreiding van het Vlaams Dopingtribunaal dat reeds door de Vlaamse Sportfederatie werd opgericht ter bestrijding van doping in de sport. Uiteraard blijft ook de aanpak van doping binnen de sport tot de bevoegdheid van het Vlaams Sporttribunaal behoren.

Door de oprichting van het Vlaams Sporttribunaal wil men tot een gestroomlijnde aanpak komen binnen alle aangesloten sportfederaties voor de bestrijding van grensoverschrijdend gedrag.

Belangrijk is te melden dat het hier gaat om een tuchtrechterlijk orgaan: dit wil zeggen dat in principe enkel tuchtrechtelijke sancties kunnen uitgesproken worden en geen strafsancties. Mogelijke sancties bij vaststelling van grensoverschrijdend gedrag zijn een schorsing of zelfs een schrapping als lid van de bewuste sportfederatie.

Dit alles staat uiteraard volledig los van de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar vermeende feiten van grensoverschrijdend gedrag.

De oprichting van dit Sporttribunaal lijkt in elk geval een goede zaak te zijn voor de beoordeling van dergelijke zaken. Een onafhankelijke en onpartijdige rechter zal immers zijn oordeel vellen over de feiten en desgevallend een gepaste sanctie uitspreken.

Het lijkt een waarborg voor een goede rechtsgang waarbij willekeur en partijdigheid worden uitgesloten. Tevens zullen éénduidige sancties kunnen uitgesproken worden wat dan weer zal leiden tot meer rechtszekerheid.

Mocht jij binnen jouw sportclub te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag of moest je verdere vragen hebben over de werking van het Sporttribunaal of het Vlaams Dopingtribunaal kan je steeds terecht bij één van onze gespecialiseerde advocaten van Nevisis Advocaten.