Wie als tussenpersoon (sportmakelaar) in de sport wil optreden, dient zich in Vlaanderen te schikken naar het Vlaams Decreet inzake Private Arbeidsbemiddeling van 10 december 2010 waarin een aantal principes werden opgenomen waaraan elke onderneming dient te voldoen die aan arbeidsbemiddeling wenst te doen.

Het doel van deze verplichtingen is drieledig. Vooreerst dienen deze er voor te zorgen dat het bonafide karakter van de onderneming die zich bezighoudt met private arbeidsbemiddeling wordt gewaarborgd. (deskundigheid, financieel gezond, …)

Een tweede reeks van verplichtingen gaat over garanties over het naleven van de sociale en fiscale wetgeving door deze ondernemingen. Tenslotte zijn er nog een aantal verplichtingen ter bescherming van de werknemers opgenomen. (niet-discriminatie, informatieplicht, medisch geheim, …)

Bij de laatste decreetwijziging in 2019 werden specifieke voorwaarden ingeschreven voor sportmakelaars die in het Vlaamse Gewest wensen op te treden. Bovenop de algemene voorwaarden van het decreet worden nog een aantal specifieke voorwaarden toegevoegd waaraan de sportmakelaar dient te voldoen.

Zo mag de sportmakelaar geen belastingschulden hebben noch schulden aan de sociale zekerheid. De sportmakelaar mag niet samenwerken met niet-geregistreerde makelaars. Er wordt een verbod op misleidende publiciteit opgelegd en de sportmakelaar is verplicht een waarborg van 25.000 € te storten bij een kredietinstelling of een verzekeringsmaatschappij.

Tevens werden bepalingen ingevoerd ter bescherming van de minderjarige sportbeoefenaar. Zo dient de sportmakelaar zich te onthouden om direct -of indirect sportbeoefenaars te benaderen die de leeftijd van 15 jaar niet hebben bereikt met het oog op het afsluiten van een contract voor het verrichten van private arbeidsbemiddeling. Tenslotte is het verboden een vergoeding te vragen voor diensten van private arbeidsbemiddeling geleverd voor een minderjarige sporter.

Daarenboven bepaalt het decreet de wijze waarop de sportmakelaar dient te worden vergoed. In principe is het verboden een vergoeding te ontvangen van de sporter voor de bemiddelingsactiviteiten. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor de betaalde sportbeoefenaar waar wel een vergoeding tussen makelaar en sporter kan worden afgesproken. (voorafgaandelijk overeengekomen percentage, uitdrukkelijk akkoord van de werknemer, …)

Vaak wordt bij een eventuele transfer overeengekomen dat de nieuwe club zal instaan om de makelaar van de sporter te vergoeden. Dit is uiteraard mogelijk mits alle partijen hierover een akkoord hebben bereikt. De makelaar kan uiteraard voor de sporter nog andere diensten verrichten dan de loutere arbeidsbemiddeling. Het afsluiten van sponsorcontracten, beheer van portretrechten, juridische bijstand, fiscale bijstand … vallen uiteraard niet onder het Vlaams Decreet en kunnen dan ook contractueel bepaald worden. Ook voor deze prestaties kan een vergoeding worden afgesproken tussen de makelaar en de sporter.

Bovenstaande regelgeving is enkel van toepassing voor de sportmakelaar die actief is op het Vlaamse grondgebied. In Brussel en Wallonië geldt deze regelgeving niet. Daarenboven is er ook op Europees gebied geen eenduidige regelgeving wat maakt dat in elk land afzonderlijk een eigen regelgeving van toepassing is.

Een aantal sportfederaties hebben zelf regels uitgevaardigd waaraan makelaars binnen die sporttakken dienen de voldoen. Zo is er een specifieke regelgeving opgesteld door FIFA en UCI voor respectievelijk het voetbal en het wielrennen maar deze regelgeving heeft uiteraard geen voorrang op de nationale wettelijke bepalingen en zijn enkel van aanvullend recht.

Het is derhalve onmogelijk om een duidelijk afgelijnd kader te bepalen waaraan een sportmakelaar dient te voldoen, veel hangt af van de regio of het land alsook van de sporttak waarbinnen de makelaar zijn activiteiten ontplooit. Onze advocaten kunnen u in elk geval bijstaan om hierin
duidelijkheid te brengen.