Zit ook jij met vragen rond het bizarre einde van de voetbalcompetitie 2019-2020? Contacteer dan één van de specialisten van Nevisis Advocaten. Meester Tim Smet, meester Vincent Andries of meester Manu Bande helpen u graag verder.

De Algemene vergadering van de Jupiler Pro League heeft voor de vierde maal op rij de stemming over het hervatten of stopzetten van de competitie uitgesteld. Voorlopig zal een definitieve beslissing worden genomen op 4 mei. Nochtans was reeds eerder, als eerste competitie van Europa, de beslissing genomen om de competitie stop te zetten. Deze beslissing diende echter nog bekrachtigd te worden door de Algemene Vergadering, wat maar niet lijkt te lukken.

Wat met bestaande contracten?
Waarom zo lang gewacht wordt met het definitief nemen van de beslissing heeft natuurlijk alles met geld te maken. Het stopzetten van de competitie zet immers de deur wagenwijd open naar schadeclaims van sponsors, rechtenhouders, spelers en clubs die zich zouden benadeeld voelen door deze beslissing. Sponsors krijgen immers niet de return on invest die ze initieel bij het afsluiten van het sponsorcontract voor ogen hadden. Bij het eventueel vervroegd stopzetten van de competitie valt het niet uit te sluiten dat er compensaties zullen worden gevraagd. De meeste sponsors verwachten immers waar voor hun geld, daarenboven zijn ook dit vaak bedrijven die zelf getroffen werden door de coronacrisis en dus in financieel zwaar vaarwater zitten. Het is geenszins denkbeeldig dat hier procedures voor de ondernemingsrechtbank zullen uit voortvloeien.
De rechtenhouders hebben uiteraard een pakket gekocht voor het uitzenden van een volledige competitie, dit wil zeggen met play offs. Op dit ogenblik werd nog maar 2/3 van de competitie afgewerkt maar werden de gelden voor het volledige bundel reeds aan de clubs doorgestort. Ook hier zou een gerechtelijke procedure tot de mogelijkheden behoren teneinde de reeds gestorte som te recupereren.

Ook een aantal spelers hebben reden tot klagen. Vele van hen hebben immers een contract ondertekend waarin bepaalde clausules werden opgenomen, denk maar aan een premie per punt, per gemaakt doelpunt, bij promotie of bij het behalen van Europees voetbal. Wanneer de competitie niet verder zou afgewerkt worden staan ook zij aan de zijde van de benadeelden. Het valt natuurlijk af te wachten of er spelers gaan zijn die naar de arbeidsrechtbank zullen stappen om dit aan te kaarten omdat ze zich door het voeren van een dergelijke procedure immers dienen te richten tegen de beslissing van hun broodheren en vele mogelijk toekomstige broodheren.

Voor al deze contracten rijst de vraag of overmacht zal kunnen ingeroepen worden bij het niet naleven ervan. Dit is echter geenszins een vaststaand gegeven en zal door de rechter ten gronde,geval per geval moeten bekeken worden. De overmacht dient aangetoond te worden door diegene
die er zich op beroept. Een belangrijk aspect, maar niet doorslaggevend, zal daarbij de beslissing van de overheid zijn in verband met het opnieuw toelaten van sportwedstrijden, al dan niet met publiek.

Wat met promotie/degradatie?
Bij een eventuele stopzetting van de competitie rijst tevens de discussie over stijgers en dalers en het verdelen van de Europese tickets. Het spreekt voor zich dat vele clubs zich hier zouden kunnen benadeeld voelen. Een club zou kunnen oordelen dat het (financieel) belang om in 1A te kunnen
starten wel een rechtszaak waard is. Dit kan uiteraard ook gezegd worden over het behalen van een Europees ticket. Laten we niet vergeten dat zelfs via play off 2 nog een dergelijk ticket te verdienen valt. Het spreekt voor zich dat vele ploegen in dit geval in aanmerking komen om een beslissing tot stopzetting aan te kaarten. Het B.A.S (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) kan zich verwachten aan een aantal procedures ter zake.

Wat met transfers?
Een laatste aspect dat zeker niet uit het oog mag worden verloren is het verplaatsen van transferperiodes in landen die wel hun competitie nog zouden afwerken. De Pro League is bij uitstek een competitie die sterk afhankelijk is van uitgaande transfers. Naast TV-gelden, sponsorcontracten
en ticketverkoop zijn transfergelden de belangrijkste bron van inkomsten voor vele clubs. UEFA heeft reeds gecommuniceerd dat er zal nagedacht worden over gewijzigde transferperiodes in de landen die wel nog zouden verder voetballen. Dit zal voor gevolg hebben dat de clubs uit de Pro League in een veel slechtere onderhandelingspositie komen te staan tegenover clubs wiens transferperiode pas later zal sluiten. De transferprijzen, die reeds enorm onder druk zullen komen te staan ten gevolge van de andere Covid-19 maatregelen, zullen in België helemaal kelderen, opnieuw met zware financiële gevolgen voor de clubs.

Conclusie
Het is te begrijpen dat de Pro League de beslissing over de stopzetting van de competitie voor zich uit blijft schuiven. Men wacht immers de directieven van de overheid af om zich, bij een eventuele stopzetting, hierachter te kunnen verschuilen.
Wat de beslissing van de overheid ook zal zijn, de deur staat open voor gerechtelijke procedures voor de ondernemingsrechtbank, de arbeidsrechtbank en het B.A.S.. Er zullen immers altijd,sponsors, rechtenhouders, spelers of clubs zijn die zich benadeeld zullen voelen wanneer de competitie niet meer wordt hervat.

Indien u hierover meer vragen heeft kan u steeds contact opnemen met één van onze gespecialiseerde advocaten van Nevisis Advocaten.