In een procedure dewelke door mter. Tim SMET en mter. Manu BANDE namens één van hun cliënten werd gevoerd tegen de Belgische Staat, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen in een arrest dd. 18.03.2019 de gangbare praktijk van de Belgische Staat inzake het verrekenen van borgsommen als onwettig bestempeld. Hiermee bevestigde zij het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dd. 02.06.2017.

De door de depositokas gehanteerde praktijk, bestond er namelijk in om allerhande schulden en openstaande bedragen in hoofde van een veroordeelde te verrekenen met een som die was betaald voor die veroordeelde, maar door een derde, dewelke dus geen uitstaans had met de schuldvorderingen in kwestie. 

In casu betrof ging het in deze zaak om een som die was betaald door een nonkel voor de invrijheidstelling mits borg van zijn neefje, dewelke betrokken was in een strafprocedure, aangezien deze zelf, noch zijn ouders de financiële middelen hadden om de opgelegde borg te voldoen. Deze borg gold als garantie dat de neef zich enerzijds zou aanbieden in het kader van de verdere procedure wanneer dit van hem werd verwacht, en anderzijds – mocht hij een effectieve straf opgelegd krijgen – dat hij zich spontaan zou aanbieden en zich dus niet zou onttrekken aan de strafuitvoering.

Het neefje hield zich aan deze voorwaarden, was steeds aanwezig, en bood zich uiteindelijk spontaan aan ter uitvoering van zijn straf, dewelke hij volledig onderging.

Op het ogenblik dat de nonkel, een aantal jaren nadat de strafprocedure volledig was afgerond, zijn borgsom terugvroeg bij de depositokas, aangezien haar doel bereikt was en het parket dus ook terecht de teruggave van de borgsom had bevolen, weigerde de depositokas om het volledige bedrag terug te betalen. Men gaf hem het bedrag, dit na aftrek van alle bestaande schulden in hoofde van zijn neefje. Gezien hij zelf echter geen enkel aandeel had in deze schulden, werd er een procedure aangevat, dewelke inmiddels geleid heeft tot het bovenvermelde arrest.

De precedentwaarde van dit arrest valt hoe dan ook niet te onderschatten, aangezien de depositokas in soortgelijke situaties steeds dezelfde praktijk hanteerde, en geen oren had naar andersluidende argumenten, waardoor héél wat mensen die met de beste motieven borgsommen betaalden voor hun naasten, deze vaak onvolledig of zelfs helemaal niet terugkregen. Met het tussengekomen arrest zou er aan die praktijk dan ook een einde moeten komen.

Indien u hieromtrent meer vragen hebt, kan u ons uiteraard steeds bereiken.