Vandaag werd het droeve nieuws verspreid dat een twintigjarige student is overleden na een uit de hand gelopen studentendoop.  Twee andere studenten werden opgenomen in het ziekenhuis. Eerder belandde de student in een coma nadat hij samen met twee andere schachten zou zijn gedwongen om een aanzienlijke hoeveelheid visolie te drinken tijdens een studentendoop.

Er loopt momenteel een gerechtelijk onderzoek, hetgeen impliceert dat de feiten die zich hebben voorgedaan, mogelijk strafrechtelijk gekwalificeerd en vervolgd kunnen worden. Naast het ongeloof omwille van deze tragedie, is de vraag die velen zich stellen wat men de zogenaamde ‘doopmeesters’, of de andere aanwezige studenten nu eventueel (strafrechtelijk) kan verwijten?

Een aantal kwalificaties uit het strafwetboek komen hiervoor in aanmerking:

  • Ten eerste kan men vervolgen voor “onopzettelijke doodslag” of “ onopzettelijk toebrengen van letsel”. Dit wordt gedefinieerd als  het doden of veroorzaken van letsel door gebrek gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen. (Art. 418 Sw.)
  • Een aparte strafmaat wordt daarnaast voorzien indien een “ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid” werd veroorzaakt door het toedienen van stoffen die de dood kunnen teweegbrengen of de gezondheid zwaar kunnen schaden (Art. 421 Sw.)
  • Theoretisch zou men op basis van een letterlijke interpretatie van de wet zelfs nog verder kunnen gaan en vervolgen voor  “ foltering” , “ onmenselijke behandeling” of “ onterende behandeling” (Art. 417bis tot 417quinquies Sw.), dit met de dood tot gevolg doch zonder oogmerk om te doden.
  • Ook de studenten die niet actief een handeling stelden, maar wel aanwezig waren, zouden op hun beurt vervolgd kunnen worden, m.n. voor schuldig verzuim conform art. 422bis Sw. 

De straffen die aan de hierboven uiteengezette misdrijven gekoppeld kunnen worden wanneer zij bewezen zouden worden geacht, zijn in ieder geval aanzienlijk.

Het feit dat er een gerechtelijk onderzoek werd geopend, wil niet sowieso zeggen dat er effectief mensen vervolgd of veroordeeld zullen worden. Alles hangt af van de concrete omstandigheden die uiteraard in alle objectiviteit verder onderzocht moeten worden.

Het gaat hier in de eerste plaats hoe dan ook om een regelrechte tragedie dewelke niemand gewild heeft, maar waar desondanks toch juridische gevolgen aan gekoppeld kunnen (en mogelijk zullen) worden.

Mocht u zelf een soortgelijke situatie hebben meegemaakt of hieromtrent meer informatie wensen, kan u steeds contact opnemen met een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten.