Wanneer je met een voertuig een bepaalde overtreding begaat kan de politierechter de verbeurdverklaring ervan uitspreken.

Vroeger was hiervoor steeds vereist dat het voertuig waarmee de overtreding begaan werd ook de eigendom was van de verkeersovertreder. Hetzelfde geldt voor immobilisering: het voertuig moest eigendom zijn van de verkeersovertreder of uitsluitend te zijner beschikking staan gedurende ten minste de duur van de immobilisering.

Deze regelgeving had tot gevolg dat heel wat mensen bewust hun voertuig inschreven op naam van andere personen zoals een familielid om een eventuele verbeurdverklaring te vermijden. Ook kwamen bv. voertuigen van leasing-bedrijven niet in aanmerking voor verbeurdverklaring.

Sinds kort werd de eigendomsvereiste voor de verbeurdverklaring/immobilisering geschrapt.

Uiteraard werden aan deze versoepeling wel enkele voorwaarden gekoppeld: Zo zal het openbaar ministerie moeten nagaan of de eigenaar van het voertuig al dan niet te goeder trouw is. Wist de eigenaar bv. dat de overtreder met zijn voertuig reed ondanks een uitgesproken rijverbod, dan maakt deze zich in ieder geval ook schuldig aan een strafbaar feit en zal deze in de praktijk doorgaans mee worden gedagvaard.

Het is énkel wanneer zowel de overtreder als de eigenaar van het voertuig veroordeeld worden dat de rechter de verbeurdverklaring van het voertuig zal kunnen uitspreken. Meer specifiek moet het gaan om een veroordeling van de eigenaar van het voertuig voor een inbreuk op art. 32, art. 37 °2, art. 37bis par.1 3° of art. 49 van de Wegverkeerswet.

Naast het wegvallen van de eigendomsvereiste werd nog een andere voorwaarde versoepeld. Vroeger kon een verbeurdverklaring worden uitgesproken mits het opleggen van een rijverbod van 6 maanden of langer. Na de wetswijziging kan dit al voor een rijverbod van 3 maanden.

Deze nieuwe regels zijn opgenomen in de wet van 2 september 2018 die werd gepubliceerd op 2 oktober 2018, en zijn van toepassing vanaf 12 oktober 2018.

Als u hierover meer informatie wenst of verdere vragen hebt, kan u steeds terecht bij één van onze gespecialiseerde medewerkers in het verkeersrecht.