Mr. Vincent Andries, vennoot bij NEVISIS advocaten, werd onlangs benoemd als lid van de Commissie van Toezicht bij de gevangenis van Turnhout.

De basiswet interne rechtspositie van de gedetineerde van 12 januari 2005 richt bij elk van de 36 gevangenissen van het land een Commissie van Toezicht (CvT) op die als opdracht heeft om onafhankelijk toezicht te houden op de penitentiaire inrichting, op de behandeling van de personen in detentie en op het respect voor hun rechten.

De CvT’s hebben bijkomend ook als opdracht om advies en inlichtingen te verstrekken aan de overkoepelende Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen (CTRG) m.b.t. het welzijn van de gedetineerde personen en hieromtrent voorstellen te doen.

Meer bepaald voeren de leden van de CvT hun opdrachten uit door het vervullen van volgende taken:

  • de gevangenis bezoeken (minstens éénmaal per week);
  • de documenten en registers van de gevangenis raadplegen;
  • gesprekken voeren met gedetineerde personen, het gevangenispersoneel, de gevangenisdirectie, alsook met enig ander persoon die informatie kan verstrekken over de werking van de gevangenis en de bejegening van gedetineerde personen;
  • bemiddelen tussen gedetineerde personen en de gevangenisdirectie indien dit nodig is om een concreet probleem op te lossen;
  • deelname aan de maandelijkse vergadering van de Commissie van toezicht;
  • bezoekverslagen en een jaarverslag opstellen;
  • adviezen en voorstellen formuleren t.a.v. de CTRG om de bejegening van de gedetineerde personen te verbeteren;
  • vanaf 1 oktober 2020, het behandelen van klachten van gedetineerde personen tegen beslissingen van de gevangenisdirectie.

Alle leden van een CvT geven tijdens hun werkzaamheden blijk van de nodige neutraliteit, objectiviteit, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit, discretie en eerbiediging van de vertrouwelijkheid.

Een CvT verenigt geëngageerde burgers afkomstig uit diverse geledingen van de samenleving, met verschillende expertises en ervaringen, die zich willen inzetten voor het toezicht op de gevangenissen met het oog op de verbetering van de bejegening van gedetineerde personen en hun detentieomstandigheden.